tisdag 8 maj 2012

VINDKRAFTEN ÄR SLÖSERI MED RESURSER


Antagligen är jag dum. Jag kan nämligen efter att ha funderat över energifrågor i över 20 år inte finna ett enda logiskt, förnuftigt och sakligt argument för att satsa miljarder på att bygga jättestora anhopningar av vindkraftverk i vårt land. Jag har tittat på alla argument men funnit dem fulla av hål. Det enda som blir kvar är prestige. Att beslutsfattarna vill visa sig duktiga i internationell jämförelse. Om Danmark och Sverige satsar skattebetalarnas pengar så kan inte vi vara sämre. Prestige tycks spela en stor roll för våra beslutsfattare. Just nu när jag skriver detta är det nästan lugnt. Så har det ofta varit om mornarna under våren. Ärligt talat, vem klarar sig med att få ström endast ca 30% av tiden, när det blåser tillräckligt? Jag hoppas på ökande motstånd mot detta stora misstag. Satsa miljarderna på de lönsamma och miljövänliga alternativen i stället!

Denna artikel ingick i Vasabladet 3 maj.

VINDKRAFTEN ÄR ETT DYRT ALTERNATIV

Danmark har länge utpekats som en föregångare när det gäller vindkraft. Med över 5000 möllor producerar danskarna ca 20% av sin el genom de stadiga vindarna från Nordsjön. Det danska vindkraftbolaget Vestas har varit ett slags dansk motsvarighet till Nokia. Men under den senaste tiden har det gått på samma sätt som med Nokia. Värdet på Vestas aktier har sjunkit till en tiondedel, från ca 600 dkr till ca 50 dkr. I januari meddelades att man ger sparken åt ca 1000 anställda i Europa. Också i USA ”sanerar” bolaget kraftigt. Italienska Winwind och brittiska Moventas har minskat sin produktion. I början av april meddelades att Moventas stänger sin fabrik i Karkkila och 171 anställda får gå. Också i vårt land har vindkraften stött på svårigheter av olika slag. Ingen vill ha en jättestor mölla på sin bakgård eller nära sommarstugan. Vid uthyrningsstugor drar de ner priset. På rekreationsområden passar de inte. Folk oroar sig för buller, vibrationer, reflexer, speglingar, lågfrekvent ljud som vi inte direkt upplever men som kan ha skadliga effekter på lång sikt. Naturvännerna är rädda att stora rovfåglar skall dödas, att den lokala fladdermösstammen skall decimeras. Därtill kommer att dagens jättestora s.k. vindkraftparker med upp till 50-100 möllor med upp till 250 meter höga torn på enorma betongfundament innebär radikala ingrepp i miljön, helt enkelt miljöförstöring. Landskapsbilden förändras, nya vägar för tung trafik måste dras, ett nätverk av högspänningskablar korsar landskapet. I själva verket är ordet vindkraftspark en eufemism, en förskönande omskrivning, en ren propagandaterm. Ordet park ger associationer till en mysig plats där man gärna slår sig ner för att avnjuta en picknick. I verkligheten är det frågan om områden med tung energiindustri. I värsta fall får vi tiotals sådana industriområden på orörd mark längs kusten. Det som för ett fåtal är en dröm om lätta pengar är för de flesta stugägare och turister en mardröm. I allmänhetens ögon har vindkraften fortfarande ett skimmer av grön romantik. Man tänker på trevliga små vindsnurror på gårdstunet som ger ett litet tillskott av grön el. Somliga drömde t.o.m. om att privatpersoner kunde sälja el när det blåser friskt. Verkligheten har för länge sedan sprungit förbi denna bild. I dag behärskas marknaden helt av stora multinationella bolag samt av våra inhemska stora elproducenter. Om de planer som regeringen utarbetat förverkligas kommer denna sektor att kräva investeringar av storleksordningen 4 000 miljoner euro under de närmaste åren. På den fria elmarknaden är ingen operatör dum nog att investera stora summor i en verksamhet som med säkerhet kommer att gå med förlust. Elpriset på marknaden rör sig kring 50 euro/ MWh. Det blir betydligt dyrare att producera ström genom möllor än genom uran, fossila bränslen (kol, naturgas), torv och biobränslen. Därför har regeringen beslutat att garantera ett pris som ligger nästan dubbelt högre än på den fria marknaden. Detta betyder i klarspråk att för varje MWh en mölla producerar garanterar staten ett pris på drygt 80 euro. För att ytterligare sätta fart på byggandet höjs garantipriset till fantastiska 105 euro i tre år framåt förutsatt att man snabbt kommer igång.. Detta betyder att även om priset på den fria marknaden sjunker långt under 50 euro så får vindbolagen samma skyhöga pris. Vem skall då betala mellanskillnaden? Skattebetalarna förstås. Ju mer vindkraft som byggs desto mera kostar det skattebetalarna. I värsta fall kan vi årligen få betala över 100 miljoner mer än nödvändigt för strömmen om några år. Visserligen i form av skatter. Man skall då komma ihåg att staten fortsätter att låna upp flera miljarder för att kunna sköta löpande utgifter. Tydligen anses vindkraften så viktig att den inte får drabbas av nedskärningar fast t.ex. skolor och åldringsvård drabbas svårt. Denna politik vore förnuftig och begriplig om vi hade brist på el. Men det har vi inte alls. Vi har mycket vattenkraft, kol och gas (stenkolet skall minskas), biobränslen som torv, flis, avfall och framför allt har vi baskraft i form av billig kärnkraft. Vid behov kan vi importera. När utlänsk el, t.ex. norsk vattenkraft, är billig lönar det sig att importera och att låta egna kolkraftverk stå. Tyvärr har de många och dyra kampanjerna för att spara energi varit fruktlösa. Man kunde med lätthet spara in de nuvarande möllorna och dessutom spara litet skattepengar på kuppen. Det finns två grundproblem med vindkraften som gör att den är en ytterst betänklig investering. Vinden blåser när den vill. På en fri marknad anpassas produktionen till konsumtionen. Så är det också på en normal elmarknad. Men vinden lyder inte den fria marknadens regler. Det blåser inte mest när behovet är störst. Ibland blåser det inte alls. Det kan vara kav lugnt på morgonen och blåsa på dagen. Det kan blåsa hårt på natten när behovet är lägst och vara lugnt på dagen när den är störst osv. Detta är inget större problem så länge andelen vindel är obetydlig, men det ökar när andelen växer. Då behövs mer och mer reglerkraft som bidrar till att trissa upp priset på marknaden. Vi kommer aldrig att kunna konrollera vinden och därför måste dess andel under alla förhållanden bli liten. Det vore därför klokare att investera de miljarder det är frågan om i elproduktion eller elbesparing som är pålitligare och som vi har kontroll över. Det andra grundproblemet är politiskt. Just nu har vi en regering som satsar stort på att gynna vindkraft. Det är frågan om en kohandel i vår mycket breda regering. Satsningen på vindkraft är ett krav från den gröna. De kan som motprestation vara med i en av samlingspartiet ledd kärnkraftsvänlig regering. Men de politiska vindarna kan som bekant ändra snabbt. Kommunerna har planeringsmonopol. I det stundande kommunalvalet kan kommunens inställning till vindkraft bli en stor fråga. Även om de flesta i princip är positiva till jättestora vindmöllor så vill ingen ha dem nära sin bostad eller sommarstuga. Troligen kommer inställningen att bli mer negativ när folk i praktiken får se konsekvenserna. Det politiska stödet kan snabbt försvinna och kommunerna stå där med mängder av olönsamma jättemöllor. Än så länge har vi gott om tid att noga analysera konsekvenserna. Vinden finns alltid där. Staten har många gånger tidigare subventionerat industrier som visat sig vara kalkoner. Vestigia terrent. (Spåren förskräcker).

4 kommentarer:

kalle sa...

Artikeln i Vasabladet inleds med en negativ infallsvinkel som inte har koppling till om vindkraften är bra (nationalekonomiskt) eller ej.

...vindkraftbolaget Vestas....Men under den senaste tiden har det gått på samma sätt som med Nokia. Värdet på Vestas aktier har sjunkit till en tiondedel, .... I januari meddelades att man ger sparken åt ca 1000 anställda i Europa. Också i USA ”sanerar” bolaget kraftigt. . Italienska Winwind och brittiska Moventas har minskat sin produktion. I början av april meddelades att Moventas stänger sin fabrik i Karkkila och 171 anställda får gå.

Ja, tjärbränning och tjärexport var på 1800-talet viktiga näringsgrenar, speciellt i Österbotten. Men så började man tillverka fartyg med stålskrov varefter tjärans pris rasade.

Om Vestas eller Nokia inte klarar sig på världsmarknaden är det inte nödvändigtvis vindkraft- eller mobiltelefonmarknaden som sviktat. Eller har du andra uppgifter?
Samma torde gälla för tidigare finskt ägda Moventas och det ursprungligen finska WinWind, numera med indisk majoritetsägare.

.....möllor med upp till 250 meter höga torn på enorma betongfundament....
Kan du ge referenser till planering eller befintlig tornhöjd på 250 m ” på sin bakgård eller nära sommarstugan”? För vindkraftverk brukar man ofta tala man om navhöjden, med tornhöjden menas kanske det egentliga tornet + maskinrummet. Och det är högst några meter högre än navhöjden.

....enorma betongfundament.... Allt är relativt. Bredvid kökslandet vid sommarstugan är ett fundament på ca 25 m i diameter enormt. Däremot är samma fundament i skogen bredvid en bergsformation en liten prick i naturen. Betongfundamentet är i allmänhet helt nedanom markplanet men ovanpå fyllt med krossgrus.

..... nya vägar för tung trafik måste dras, ett nätverk av högspänningskablar korsar landskapet.

Ofta finns skogsbilvägar, Finland är fullt med skogsbilvägar, som kan utnyttjas men alltid blir den några nya vägstumpar och befintliga vägar förstärks och ev. breddas ställvis. Åtminstone inom ett vindkraftsplaneområde, ”vindparken”, dras elledningarna som jordkablar.

... Tyvärr har de många och dyra kampanjerna för att spara energi varit fruktlösa Man kunde med lätthet spara in de nuvarande möllorna och dessutom spara litet skattepengar på kuppen.

Vem är ”man” som borde ta sitt ansvar och spara energi? Kanske är det så att med dagens elpriser finns det inte tillräckligt lust, motivation och ekonomi att överge befintlig utrustning och nyinvestera i sådant som är energisnålare. Som konsument är kanske elräkningen helt OK.

...Tydligen anses vindkraften så viktig att den inte får drabbas av nedskärningar fast t.ex. skolor och åldringsvård drabbas svårt.

Ja egentligen satsar man tilläggresurser, som du själv skrivit, då överväger man ju inte ens nedskärningar.

... Det blåser inte mest när behovet är störst

Inte helt rätt. Det blåser faktiskt mera i medeltal under vintern än under sommaren, men vid sträng kyla kan det förstås vara helt vindstilla. Då vindkraftverk byggs i alla delar av landet minskar variationen av den totala inmatade effekten jämfört med ett enskilt vindkraftverk.

Forts....

kalle sa...

...Forts.

....Just nu har vi en regering som satsar stort på att gynna vindkraft

Redan år 2007 godkände Finland EU:s förslag angående ökningen av förnybar energi.
Enligt miljöministeriet:
”EU:s klimat- och energipolitiska mål förutsätter en ökad användning av förnybar energi. I den nationella handlingsplanen för förnybar energi föreslås det att Finland ska öka andelen förnybar energi från 28 till 38 procent av slutförbrukningen av energi före år 2020, detta i enlighet med förpliktelserna i direktivet om förnybar energi”.

I Finlands strategi att uppfylla målet ingår satsning på vindkraft.

.... Det politiska stödet kan snabbt försvinna och kommunerna stå där med mängder av olönsamma jättemöllor.

Här borde du förtydliga dina tankegångar. Menar du att kommunerna har/kommer att gå i borgen för lån till uppförande av vindkraftverksparker? Jag har inte hört om sådant. Går bolaget i konkurs, säljer konkursboet möllorna till högst bjudande. Garanterat finns köpare som bjuder minst en euro, driftskostnaderna för ett vindkraftverk är minimala, alltså lägre än elpris på börsen, och då vindkraftverks ekonomiska livslängd upphör är skrotvärdet inte heller fy skam. I detta sammanhang borde du kanske göra en ekonomisk jämförelse med ett havererat kärnkraftverk. Kolla hur långt (=litet) kärnraftbolagets ansvar i bästa fall sträcker sig.

Jag blev verkligen bedröva när min idol inom folkbildning/vetenskap/filosofi inte presterade en bättre underbyggd kolumn än denna som fanns i Vasabladet 3 maj 2012.

Med vänlig hälsning
Kalle


P.S.

Jag är givetvis fullt medveten om vindkraftens brister. Den ojämna elproduktionen som behöver reglerkraft. De höga investeringskostnaderna som med dagens elpris förutsätter samhällets stöd om man vill att företag skall bygga vindkraftverk.
Finland är inte heller det gynnsammaste landet för vind- och vågkraft.
Jag har inte heller varit motståndare till kärnkraft, då landet inte har tillräckligt med vattenkraft. Men jag ogillar att det blir en ny kärnkraftsort, det borde räcka med Olkiluoto och Lovisa.
Förhoppningsvis blir det inte lönsamt att bygga Simo. I Lovisa kunde ett nytt kärnkraftverk ersätta de båda gamla om ekonomiska förutsättningar finns (=vad man tror vid beslutsögonblicket).
Om många länder så småningom upphör med kärnkraft, kan det bli en politisk risk att producera varor med kärnkraftsel. Konkurrenter i utlandet kan börja skryta med varor producerade utan kärnkraftsel. Tekniska risken finns dock alltid.

Hans Rosing sa...

Tack Kalle för dina utförliga och kloka kommentarer. Naturligtvis har jag tänkt på allt det du nämner. Mina artiklar är ofta medvetet litet överdrivna, men inte mycket.

Det finns tre huvudsakliga skäl till att jag argumenterar mot en massiv satsning på vindkraft i vårt land. (Jag tar inte ställning när det gäller andra länder.)
För det första är en sådan satsning onödig.
För det andra är den dyr och som vanligt är det vanligt folk som betalar.
För det tredje, och för mig viktigaste, det är statsfinansierad miljöförstörelse.
Vi klarar oss bättre utan 1000 jättemöllor.

Hälsn
Hans

Hans Rosing sa...

Tack Kalle för dina utförliga och kloka kommentarer. Naturligtvis har jag tänkt på allt det du nämner. Mina artiklar är ofta medvetet litet överdrivna, men inte mycket.

Det finns tre huvudsakliga skäl till att jag argumenterar mot en massiv satsning på vindkraft i vårt land. (Jag tar inte ställning när det gäller andra länder.)
För det första är en sådan satsning onödig.
För det andra är den dyr och som vanligt är det vanligt folk som betalar.
För det tredje, och för mig viktigaste, det är statsfinansierad miljöförstörelse.
Vi klarar oss bättre utan 1000 jättemöllor.

Hälsn
Hans