tisdag 2 april 2013

KAPITALISMEN SOM DRIVKRAFT FÖR VETENSKAPEN
                      Här fortsätter jag den undersökning av kapitalismens betydelse och inverkan som jag påbörjat i mina bloggar 20.11, 11.12 och 16.12 senaste år, och fortsatt 5.2 i år.

                      Anta att vi har en tidsmaskin och kan förflytta oss till 1600-talet. Anta vidare att vi rör oss i ett flygplan över de stora oceanerna. Vilka länders fartyg skulle vi då finna?

Om vi går ytterligare ca 200 år bakåt i tiden skulle vi inte se några fartyg alls ute på de stora haven. Oceanerna skulle vara paradisiskt oberörda av det farligaste djuret på jorden. Befolkade endast av enorma stim av fiskar, kräftdjur, plankton och förstås av miljontals valar. Fram till 1400-talet hade ingen människa satt sin fot ute i Atlanten eller Stilla havet. Vikingarna hade visserligen färdats från Island till Grönland och till och med till Nordamerika. Men ingen hade rört sig tvärs över Atlanten, än mindre över Stilla havet. (Tor Heyerdal påstod visserligen motsatsen och bevisade genom sin resa med flotten Kon-tiki att det var möjligt att färdas från Europa till Amerika med en flotte).
                      Men redan under 1600-talet skulle vi finna tusentals skepp på de stora vattnen. Ännu i början av 1600-talet skulle de flesta av skeppen ha varit portugisiska. Vi skulle finna portugiser längs Afrikas kuster, på Indiska oceanen, ända in i Persiska viken där de hade en handelsstation vid Hormuz-sundet. Vi skulle finna dem i Indien, på Ceylon, på Malacka-halvön. Ända borta i Japan skulle vi finna portugisiska skepp, bl.a. sådana som var lastade med europeiska vapen, musköter och kanoner, som var begärliga för de japanska härskarna. Men vi skulle också finna portugiser i Sydamerika, på väg från eller till den portugisiska kolonin Brasilien. Ända upp i Nordamerika skulle vi finna enstaka portugisiska fartyg som sökte möjligheter till handel, rofferi och goda vinster.
                      I Amerika hade portugiserna dock hård konkurrens av spanjorerna. Spanska fartyg skulle vi stöta på i mängd på Karibiska havet där lyxkryssare i dag transporterar amerikanska miljonärer i överdådig, luxuös miljö. På 1600-talet var miljön allt annat än överdådig. Vi kan knappast ens föreställa oss hur hårt livet till sjöss var. Också på Stilla havet, t.ex. utanför nuvarande Peru, dåvarande Inka-riket, skulle vi finna spanjorer. Liksom också längre norrut längs Amerikas kuster.
                      På 1600-talet hade portugiser och spanjorer fått hård konkurrens av holländarna, framför allt i områdena runt Indiska oceanen och ända borta i Japan. Amsterdam hade blivit Europas viktigaste hamnstad. Vid stadens kajer och ute på redden låg ständigt hundratals fartyg av olika nationaliteter. Också engelsmännen började göra sig gällande. T.o.m. ett och annat skepp från Sverige skulle vi finna i Amsterdam eller ute på de stora haven. Vi var sålunda med på ett litet hörn bland kolonisterna.
                     
VARFÖR HÄRSKADE EUROPA ÖVER HAVEN?
                     
Hela världens befolkning var vid denna tid ca 600 miljoner. Av dessa bodde ca 90 miljoner i Europa. Men i de stora europeiska hamnarna skulle vi inte stöta på ett enda fartyg från en annan högkultur. Inga fartyg från Kina, Japan eller Indien. Inga fartyg från Persien, Turkiet (det ottomanska riket) eller Egypten. Handeln på de stora oceanerna sköttes  av en handfull europeiska stater. Märkligt nog var två av dessa mycket små. Portugal och Nederländerna var små till ytan och befolkningen men störst på haven. Sedan kom Spanien, som i början av 1600-talet var Europas rikaste och mäktigaste stat på grund av sin exploatering av kolonierna i Amerika. Storbritannien, höll på att skapa ett imperium. Frankrike hade främst intresse för Nordamerika.
Under antiken och medeltiden hade Medelhavet varit den viktigaste handelsleden. Nu hade det för alltid förlorat sin huvudroll. Också Grekland, som nu var styrt av turkarna, och de många tidigare så rika italienska småstaterna hade förlorat sin betydelse i det globala spelet om marknader, makt och rikedomar.

                      Varför blev det européer som tog kontroll över haven och de nyupptäckta enorma landområdena? Varför blev det inte Kina, som hade hela det enorma Stilla havet framför köksdörren? Eller Japan som omges av hav? Eller något indiskt furstendöme? Kunde de inte bygga skepp?
                      Nej. T.ex. Kina hade alla tänkbara resurser. Nästan hundra år innan portugiserna kom till Ostafrika, Indien och Ostasien hade kineserna byggt mängder av jättestora skepp och färdats i alla dessa vatten. Men i början av 1400-talet upphörde de med sina färder. Japanerna hade livliga kontakter till fastlandet. De hade t.ex. skepp för att transportera en väldig arme på 100 000 man över Japanska havet för att försöka erövra Korea.
                     
                      Det som saknades hos alla de andra högkulturerna var viljan, visionerna och drivkraften. Makthavarna såg inga skäl att satsa på sjöfart. Det fanns inga starka motiv, inga drömmar om stora rikedomar och ingen brinnande nyfikenhet eller äventyrslust.. Och utan starka motiv gör man inget annat än ”det gamla vanliga”. Man kör, som det heter, i gamla hjulspår. Varför skulle man satsa stora resurser och ta väldiga risker om man inte vinner något på det?
                      Detta betyder inte att det inte fanns handel och industri i andra kulturer. I t.ex. Kina fanns bl.a. omfattande metallindustri, textilindustri, porslinsindustri. Kinesiskt porslin och kinesiska sidentyger hade stor efterfrågan i Europa. Men i stället för att själva transportera sina varor till den europeiska marknaden nöjde sig de kinesiska köpmännen med att sälja sina varor till européerna i de egna hamnarna. Transporterna sköttes av europeiska kompanier på europeiska kölar. Därigenom gick kineserna miste om de stora vinster man kunde göra i Europa. Ett europeiskt handelskompani kunde i Europa sälja en skeppslast kinesiska varor för ett pris som var tiofalt, eller t.o.m. hundrafalt högre än man betalat i Kina.
                      I våra dagar har kapitalismen fått enorm betydelse i Kina. I omkring 20 år har landet till följd av avregleringen av ekonomin upplevt en enorm tillväxt. Men för 400 år sedan var Kina ett strängt reglerat, konservativt, hierarkiskt och byråkratiskt samhälle. All makt utgick från kejsaren och hans främsta mål var stabilitet.  

DEN ANDLIGA KULTURENS BETYDELSE

Den avgörande faktorn här var inte de objektiva, materiella förhållandena, utan den rådande andliga kulturen. Därmed menar jag inte bara religion och världsbild utan också värderingar och normer och den politiska ideologin. De för oss främmande kulturerna dominerades av andra politiska system, andra ideologier och andra värderingar än dem som gällde i Europa.
                      I tidigare bloggar har jag beskrivit kapitalismens uppkomst och inverkan på kulturen. Det är självklart att kapitalismen var den starkaste drivkraften för sjöfarten. Men jag vill understryka att detta inte utesluter andra motiv. Vetgirighet, äventyrslystnad var andra egenskaper som var typiska för eliten i Europa. Dessa egenskaper hade i sin tur sina rötter i den revolution i människosynen som skedde under renässansen. (Se min blogg 16.12 -12).

                      Men varför blev två småstater, Portugal och Holland, med mellan 1 och 1,5 miljoner invånare dominerande på haven? Dels berodde det förstås på deras läge vid atlantkusten. Dels var fiske en viktig näringsgren vilket betydde att de fanns folk som var vana med sjön och att man hade kunniga skeppsbyggare. Viktigt var också att det inte fanns så många andra möjligheter att förtjäna sitt uppehälle i dessa länder. De hade inga begärliga råvaror såsom t.ex. Sverige med sin rikedom på järnmalm och skog. Inga stora bördiga markområden som Ryssland. Inga stora arealer som Spanien och Frankrike osv. Inga gruvor som Tyskland. Handel var enda möjligheten att bli rik. Havet var vägen till rikedom.

VARFÖR UPPSTOD VETENSKAPEN I EUROPA?
                     
Ännu under 1500-talet var vetenskapen i Europa inte överlägsen vetenskapen i de andra högkulturerna. Men under 1600-talet förändrades bilden radikalt. Europa drog ifrån och blev ledande inom vetenskapens alla områden. Hur skall detta förklaras? Vad fanns det för drivkrafter i Europa som inte fanns i de andra kulturerna?

                      Svaret är kapitalismen.

Här måste jag precisera vad jag menar med vetenskap därför att ordet används i många, ofta ganska allmänna och vaga betydelser. Jag avser en verksamhet som på basen av noggranna, systematiska observationer och/eller experiment bygger upp teorier som sedan testas på många sätt. Vidare söker man lagbundenheter som helst uttrycks matematiskt. Denna verksamhet är öppen och social. Det är frågan om ett samarbete som består dels i att publicera resultaten dels kritisera dem på basen av observationer och logik.

                      Fanns det ingen vetenskap i Europa före 1600-talet? Självklart kan man inte ge något exakt datum för när vetenskapen uppkom. Ordet uppkom är för övrigt missvisande. Vetenskapen skapades, den uppkom inte som något slags naturlig process. Vetenskap kan uppstå endast om människor aktivt och medvetet engagerar sig för den verksamhet jag beskrev i min definition. Historikerna är eniga om att den viktigaste bland de många som bidrog till att skapa denna nya verksamhet var italienaren Galileo Galilei (1564-1642). Han gjorde både praktiskt och teoretiskt arbete inom matematik, astronomi och fysik och skisserade upp målsättningen för verksamheten. Väl medveten om att han var med och grundade nya vetenskapsgrenar kallade han sitt viktigaste vetenskapliga arbete Due nuovo scienze (1638) (Två nya vetenskaper). Mest känt är dock hans bok i astronomi från 1632. Den har en mycket lång titel men brukar helt enkelt kallas Dialogen om de två stora världssystemen. Boken ledde till den beryktade rättegången. Men den boken Två nya vetenskaper är ur fysikalisk och teknisk synvinkel viktigare. Stephen Hawking menar att Galieo genom denna bok grundade den moderna fysiken. Jag instämmer helt i denna bedömning.

                      Vetenskap i ordets mer allmänna och vaga betydelse av att söka teoretisk, förklarande kunskap existerade redan under antiken, främst i den grekiska kulturen. Den skilde sig från den nya vetenskap som växte fram under 1600-talet genom att den var mycket spekulativ. Man var förtjust i att skapa teorier som föreföll rationella, men gjorde inga försöka att basera dem på omsorgsfulla experiment och mätningar. Teorierna var endast ”troliga berättelser”. Denna vetenskap övertogs av araberna på 700-talet och fick då sitt centrum i Mellersta östern och södra Spanien. Forskningen förlorade i betydelse i arabvärlden på 1100-talet, främst för att den konkurrerades ut av religionen. Men ungenfär samtidigt började den ekonomiska tillväxten i Europa och intresset för den antika kulturen ökade. Arabiska vetenskapliga skrifter i matematik, medicin, astronomi och alkemi översattes till latin och började användas som läroböcker vid de nygrundade universiteten i Europa. De första universiteten grundades omkring år 1200, först i Italien, sedan i Frankrike och ännu senare i land efter land i Europa. Vårt första universitet (vi var ju då svenskar, undersåtar under den svenska kungen) grundades i Uppsala 1477 för att utbilda präster. Åbo Akademi grundades 1640 som den första högskolan i den östra delen av riket.
 Den vetenskap som till en början lärdes ut vid universiteten innebar nästan enbart att man studerade de klassiska grekiska och arabiska auktoriteterna. Typiskt var att man fäste stor vikt vid att debattera och argumentera. I den konsten var Aristoteles den stora auktoriteten. Universitens främsta uppgift var att utbilda präster, men studier i matematik, ekonomi, astronomi och medicin hörde också till.
I dagens universitet är de viktigaste uppgifterna forskning och undervisning. Forskningens mål är att producera ny kunskap. Så var det inte före 1600-talet. Undervisningen var det centrala. Forskning i modern mening förekom nästan inte alls förrän mot mitten av 1500-talet. Man trodde att all viktig kunskap redan var känd, att den fanns i Bibeln och de klassiska skrifterna. Genom att noggrannt studera och diskutera dessa fick man, enligt tidens uppfattning, all den kunskap man behövde. Samma typ av tänkande, dvs att all viktig kunskap redan fanns, var typiskt för alla de andra högkulturerna vid denna tid.
Insikten om hur litet man i själva verket visste var den första förutsättningen för den nya vetenskapen. De stora upptäcksfärderna i slutet av 1400-talet och senare visade med förödande tydlighet hur okunniga européerna verkligen var. Största delen av vår planet med dess enorma variation av flora och fauna var ännu okänd. (Ännu i denna dag är betydande delar dåligt kända, speciellt i världshaven som täcker 70% av planetens yta.. Varje år upptäcks t.ex. nya arter av växter och djur. Bakterier, virus och annat mikroskopiskt liv och halvliv vet vi fortfarande rätt litet om.)

Under 1500-talet började en radikal förändring ske i synen på kunskapen. Det fanns många orsaker till denna förändring. Min tes är att den viktigaste orsaken var kapitalismen. Den skapade ett sug efter ny  och bättre kunskap. Det var vid denna tid som den engelska filosofen och juristen Fancis Bacon (död 1627), en av de mest kända förespråkarna för sökande efter ny kunskap, skapade uttrycket Scientia potestas est (kunskap är makt). Likaväl kunde han ha sagt att kunskap är profit. Ny och bättre kunskap ger en fördel i konkurrensen och större vinst.
I fortsättningen skall vi se vad detta innebar i praktiken inom några områden. Vi skall se hur kapitalismen drev på sökandet efter ny och bättre kunskap.

EN EPOKGÖRANDE UPPFINNING

Det finns många sätt att skriva. Kineserna har använt sin bildskrift i över 3000 år. Ännu äldre var sumerernas kilskrift och egyptiernas hieroglyfskrift. Vårt alfabet skapades av grekerna för omkring 2700 år sedan. Men oberoende av vilken skrift man använde så skrev man för hand. Från de första skrifterna på lertavlor, intryckta i form av små kilar, fram till de tjocka, konstnärligt utsirade biblarna under medeltiden och Boccacios erotiska berättelser under 1300-talet var allt skrivet för hand. I omkring 250 år var alla läroböcker vid universiteten skrivna för hand. 
Allt detta ändrades radikalt i mitten av 1400-talet när Johannes Gutenberg (död 1468) konstruerade den första tryckpressen som kunde massproducera skriven text. Det passar bra att ta upp just denna uppfinning som exempel på en innovation driven av kapitalismen. Hur Gutenberg fick sin idé att trycka skrift med lösa bokstavstyper vet historikerna inte. Men man vet att han den 17 oktober 1448 tog ett lån på 150 gulden till en ränta av 5% för att bygga en tryckpress. Man vet att han kontaktade bankirer och köpmän för att få ekonomiskt stöd för sitt projekt. År 1450 började han trycka sin första bok. Bibeln förstås. Det var ett typiskt kapitalistiskt projekt. En ny idé, sökandet efter finansiering, risktagning, en ny produkt som genast fick stor efterfrågan på marknaden.
Boktryckarkonstens historia börjar som ett rent privat projekt. Gutenberg fick inget stöd eller ens någon uppmuntran från några myndigheter. Men i Europa var tiden mogen för massproduktion av böcker och andra skrifter. Det fanns en enorm marknad och den hade i hög grad skapats av den ekonomiska tillväxten. Medelklassen hungrade efter böcker, som förstås var svindyra därför att de var handskrivna. Den nya tekniken spred sig mycket snabbt till de områden i Europa som var ekonomiskt starkast. Stefan Füssel skriver i sin bok Gutenberg och hans verk (2007): ”Inte ens tio år efter Gutenbergs död hade hans teknik spritts till de flesta europeiska länder. Sedan 1473 rycktes böcker i Utrecht, sedan 1474 i Valencia, sedan 1475 i Breslau, sedan 1476 i Bryssel, Pilsen och Krakow. Samma år i Westminster och sedan 1477 i London....Till Stockholm kom den 1483.” (s.52) Omkring år 1500 fanns det, enligt Flüsser mer än tusen boktryckerier i omkring 350 städer i Europa. Mellan åren 1450 och 1500 publicerades ungenför 30 000 titlar med en beräknad totalupplaga på nio miljoner band.

Detta är fantastiska siffror. (Datorerna är en modern motsvarighet. Konsten att trycka böcker var den tidens högteknologi.) Siffrorna visade att det fanns en hunger efter alla slags skrifter. Främst trycktes religiösa skrifter, men klassiska böcker i filosofi och vetenskap stod högt på listan. Dessutom trycktes s.k. flygblad, dvs propagandaskrifter i stora mängder. Tekniken började (liksom datorerna i dag) genast användas för politiska syften.

Eftersom Europeerna hade livliga handelsförbindelser med de mäktiga rikena i Asien spreds kunskapen om den nya tekniken ganska snabbt. Hur togs den emot bland turkar, araber, perser, indier, kineser, koreaner och japaner? Märkligt nog var intresset svagt eller obefintligt. Det fanns inte på samma sätt som i Europa en växande medelklass som hungrade efter kunskap och underhållning. Kineserna hade använt olika tryckningstekniker långt före Gutenberg. Men de var inte lika effektiva och användes rätt litet. Inte heller i den muslimska världen visade man något större intresse. En viktig orsak till detta var tydligen att kalligrafin, skönskriften hade mycket hög status. Det ansågs inte bara fint utan t.o.m. som en religiös plikt att skriva vackert för hand.
Resultatet blev att böcker producerades i allt större mängder i Europa medan utvecklingen på detta område släpade efter i den övriga världen. Att producera böcker och andra skrifter blev en viktig kapitalistisk industri. Den upplevdes, föga förvånande, snart som ett hot av dem som tidigare haft kontroll över spridningen av kunskapen, speciellt förstås av kyrkan. Böckerna gjorde det möjligt att sprida nya idéer, också radikala, omstörtande, kritiska. Makthavarna, vare sig de var världsliga eller kyrkliga, såg sig småningom tvugna att börja censurera. Yttrandefriheten blev, precis som i dag när det gäller internet, en hett omstridd fråga. Europa var emellertid synnerligen splittrat och därför kunde man alltid hitta någon förläggare som var beredd att ge ut ens alster. Hårdast blev censuren i de katolska länderna. Därför sände många sina manuskript norrut till Tyskland eller Holland där den katolska kyrkan inte hade så stor makt.  
För universiteten och för den framväxande vetenskapen var tryckpressarna självklart av enorm betydelse. Modern vetenskap skulle inte ha varit möjlig utan massproduktion av böcker. De betydde att exakt likadana böcker kunde framställas i tusental, att de blev billigare samt att forskarna kunde sprida sina resultat, sina teorier, sin kritik. Att Galileo mycket snabbt blev känd bland Europas lärde berodde på att hans böcker trycktes i stora upplagor och spreds från land till land. Hans Dialog om de två stora världssystemen blev som Dava Sobel skriver i sin utmärkta bok Galileos dotter (2000) en enorm succé. Hans epokgörande bok Due nuovo scienze publicerades i Holland därför att kyrkan 1633 satte honom i husarrest och förbjöd honom att publicera. Men han var inte ensam. Hundratals forskare publicerade sig. Från denna tid finns än i dag åtminstone något exemplar bevarat av de flesta vetenskapliga böckerna. T.ex. Nikolaus Kopernikus epokgörande bok De revolutionibus orbium coelestium (1542) (Om himlakropparnas rörelser) finns i ett hundratal ex i bibliotek runt om i Europa.

SJÖFART OCH GRUVDRIFT SOM DRIVKRAFTER

Sjöfarten var grunden för den ekonomiska blomstringen i Europa. Konkurrensen mellan olika stater och olika rederier blev hård. Här fungerade kapitalismen mycket tydligt som drivkraft. Det gällde, precis som i dag, att transportera snabbare och billigare än konkurrenterna. Ofta användes militärt våld i konkurrensen. Man bildade bolag, kompanier, som investerade kapital och fick ut vinster i relation till hur stort kapital man satsat. Speciellt viktig blev handeln på Asien runt Afrika. Den sköttes av stora bolag som gick under benämningen ostindiska kompanier. Också i Sverige grundades ett sådant.
Mäktigast blev det engelska East India Company som grundades redan i slutet av 1500-talet och fick monopol på handeln på Asien av Elisabet I:s regering år 1600. Den brittiska regeringen ville bryta den dominerande ställning som portugiser, spanjorer och holländare då hade. Från slutet av 1600-talet blev kompaniet ett slags brittisk lydstat i Indien. Det fick rätt att skapa ett eget myntväsen, ställa upp egna trupper och erövra landområden. År 1761 drev kompaniet ut motsvarande franska organisation ur Indien och blev den starkaste makten i det jättestora landet. Den brittiska regeringen stiftade 1784 en lag som innebar att staten tog kontroll över de områden som kompaniet innehade. Handelsmonopolet upphävdes 1813 men kompaniet fortsatte att spela en central roll i förvaltningen. År 1857 gjorde indierna uppror (Sepoy-upproret) och bristerna i kompaniets förvaltning gjorde att regeringen övertog kompaniets tillgångar och maktställning.
Ungenfär samtidigt som i England grundades ett ostindiskt kompani i den lilla staten Nederländerna. Med endast ca 1,5 miljoner invånare var denna lilla republik en osannolik kandidat till en stormakt. Men i likhet med portugiserna mer än hundra år tidigare drevs holländarna av starka både ekonomiska och moraliska värderingar. De blev kända inte bara som skickliga och hänsynslösa affärsmän utan också som extremt renliga, moraliska och anspråkslösa. I stället för att, som t.ex. Spanien, satsa sina vinster på lyxiga statussymboler, ståtliga kyrkor och slott investerades en stor del av vinsterna i nya företag. Dessa i sin tur gav ytterligare vinst och landet blev under de första decennierna av 1600-talet centrum för Europas ekonomi. Amsterdam blev Europas viktigaste handelsstad.
I slutet av 1500-talet var konkurrensen på haven stenhård. De holländska redarna insåg att de måste utnyttja modern teknik för att klara sig. Tekniken för att bygga oceangående skepp förbättrades. Massproduktion och ett slags löpande-band-teknik infördes. Man använde standardiserade delar, virket sågades i fabriker som drevs av vindkraft, lyftkranar minskade behovet av arbetare. Riggen förenklades så att skeppen kunde klara sig med mindre besättning än konkurrenterna. Lastkapaciteten ökades genom att man avtod från att beväpna handelsskeppen med kanoner. I stället eskorterades handelsskeppen vid behov av krigsskepp.
År 1599 återvände en flotta på fyra holländska skepp fullastade med muskot och kryddnejlika från den första större handelsfärden till ostindien. De som investerat i resan kunde kamma hem en vinst på flera hundra procent. Tre år senare bildade en grupp investerare Förenade Ostindiska kompaniet. Republikens politiska ledning gav kompaniet sitt fulla stöd. Det var alltså frågan om ett rent privat företag men med uppbackning från staten. Kompaniet fick inte bara rätt till handel utan också, vid behov, till krigföring mot konkurrenterna. I det avseendet följde man tidens anda, men mera effektivt än konkurrenterna. Snart etablerades handelsstationer speciellt i det område som nu är Indonesien. Holländarna hade kontroll över öarna ända till det andra världskriget. Därtill tog de kontakt med en mängd avstater i regionen. Under lång tid var holländarna de enda som hade tillåtelse av de japanska shogunerna att bedriva en begränsad handel i en del japanska hamnstäder. Också i Sydafrika och Nordamerika grundades kolonier. De flesta vet att holländarna grundade en koloni kallad Nya Amsterdam där New York nu ligger. I Sydafrika är de s.k. boerna ättlingar till holländare som började komma på 1600-talet för att utnyttja landets rikedomar.
Holländarna tvekade inte att ta till våld när det tjänade deras intressen. År 1628 angreps en spansk flotta lastad med silver från Mexiko. Silvret kom väl till pass för att finansiera det krig mot Spanien som då pågick. (Vid Westfaliska freden erkändes Nederländernas självständighet slutligen av Spanien). Till en början samarbetade holländarna med en annan makthungrig, växande kolonialmakt, England. När holländare och britter drivit bort portugiserna och de regionala handelsmännen i Ostasien började de konkurrera med varandra. Holländarna var snabba att ta till våld och började kapa engelska fartyg och arrestera och avrätta engelska medborgare. Resultatet blev förstås krig. Till en början kunde holländarna stå på sig men i det långa loppet förlorade de samtidigt som Englands makt ökade. Det var på god väg att bli det största imperiet i hela mänsklighetens historia. 
Sverige ville vara med och förtjäna på handeln med Kina. År 1731 grundades Ostindiska kompaniet med det engelska som förebild. Det existerade fram till 1809 då det gick i konkurs. Under de ca 80 år kompaniet var verksamt gjordes 132 resor med 40 olika fartyg främst till Kanton i Kina. Åtta av fartygen förliste, vilket för den tiden inte var speciellt mycket. Resan tog normalt 18 månader. Vanligen förde fartygen trävaror och järn från Sverige. Dessa varor såldes i Spanien för silver som sedan tjänade som betalningsmedel i Kina. I Kina köpte man de typiska varorna sidentyger, fint porslin och te. I Europa var siden och fint kinesiskt porslin typiska statusvaror. Överklassen, dvs kungahusen, adeln och det rika borgerskapet såg det som mycket viktigt att markera sin höga ställning genom kläder av siden och genom sitt vackra porslin. Den ekonomiska tillväxten innebar en växande marknad och därmed stora vinster för de ostindiska kompanierna.   
(Jag kunde skriva hur länge som helst om detta intressanta tema men denna analys är redan så lång att få läsare orkar igenom den. Gruvdriften sparar jag till en annan gång).

Inga kommentarer: