torsdag 30 oktober 2014

VARFÖR JAG FÖRSVARAR KÄRNKRAFTEN
Artikeln nedan sände jag in till Åbo Underrättelser 25.10 -14. Den har inte publicerats.

Jag har läst massvis av kritik mot kärnkraften men inte funnit ett enda tungt vägande motargument. Däremot är det lätt att finna tungt vägande pro-argument. Jag har räknat upp en del sådana i artikeln nedan.

Det som jag personligen upplever som det viktigaste pro-argumentet är att kärnkraften är det mest miljövänliga sättet att producera stora mängder el som finns. Hur resonerar jag då? För närvarande får vi i Finland en fjärdedel av vår el genom fyra reaktorer. Ingen kemisk förbränning sker och därför bildas ingen koldioxid eller någon annan växthusgas. Skogen skadas inte alls och inte heller djurlivet. I motsats till vindkraften dödas inga fåglar eller fladdermöss. Mig veterligen har inte heller någon annan skada på naturen kunnat påvisas.

Det näst viktiga pro-argumentet är att EU beslutat att vi skall skära ner utsläppen av koldioxid. På längre sikt till nästan noll. Det betyder i första hand att vi måste avveckla stenkol och naturgas. Dessa står för närvarande för ca 20% av elproduktionen i vårt land. Det enda som kan ersätta så stor kapacitet är kärnkraften.

Sol och vind kan på sin höjd ge marginella bidrag när solen lyser och när det blåser tillräckligt hårt. Vattenkraften är redan utbyggd hos oss. Biobränslen är den sektor där en betydande tillväxt ännu kan ske. De kan i viss mån ersätta kol och gas.


 Denna artikel sände jag till ÅU.

KÄRNKRAFTEN ÄR MILJÖVÄNLIG

Jag förstår inte varför så många annars kloka och kunniga människor motsätter sig kärnkraften. Somliga anser den till och med vara omoralisk.
 Argumenten emot förefaller mig svaga eller direkt irrelevanta. Vi får ca 25% av vår basenergi (ström) från våra fyra reaktorer. Strömmen är relativt billig, helt oberoende av väder och vind, årstider etc, inga inmatningstariffer behövs och kraftverken ger en mängd fasta, högavlönade arbetsplatser samt goda inkomster för kommunen. Ur nationaleknomisk synvinjel är kärnkraften viktig för att vi skall kunna klara oss i den allt hårdare internationella konkurrensen. I motsats till vad fallet är för vindkraften är det ingen risk att tusentals personer skall få en reaktor på sin bakgård. Det som i mina ögon är speciellt viktigt är att fissionskraften är mer miljövänlig än något annat sätt att producera stora mängder ström I motsats till de flesta länderna inom och utom EU använder vi i Finland mycket litet stenkol. Under 10% av vår ström kommer från stenkol medan det globala medeltalet torde ligga på runt 80%. Koldioxiden, som bildas när vi använder stenkol, olja och naturgas, har länge av experterna ansetts vara det viktigaste hotet mot vårt klimat. Trots detta ökar utsläppen globalt sett med 2-3% varje år.Våra fyra reaktorer producerar ström dag och natt utan att bidra med ett enda gram av koldioxid. Tack vare kärnkraften är vi ett av de få länder som minskat sina utsläpp av växthusgaser. När Olkiluoto 3 tas i bruk kan vi ytterligare kraftigt minska utsläppen. Tack vare kärnkraften är vi ett av de få länder som kunnat uppfylla det s.k. Kyotoavtalet.

Inte nog med detta. Kärnkraften kräver inte att vi förstör tusentals hektar skog för att bygga massvis med monstermöllor med allt vad det medför i form av miljöförstöring. Reaktorerna är inget hot mot djurlivet och mot andra användningar av skogen.
Jag har svårt att hitta ett enda tungt vägande argument mot våra kärnreaktorer. Att avfallet placeras djupt ner i vårt urberg förefaller vara en utmärkt lösning. Många tycks tro att det kräver bevakning i tusentals år. För mig är detta ett nonsensargument. Berggrunden i vårt land är full av uran, men inte behöver vi övervaka den. Många är rädda för att en reaktor skall explodera som den ena Tjernobylreaktorn. Såvitt jag förstår är denna rädsla helt obefogad. För Finlands ekonomi, välfärd, konkurrenskraft, miljö, djurliv och för grannsämjan förefaller kärnkraften, åtminstone för mig, vara en lottovinst. Jag hoppas riksdagens majoritet är lika upplyst.

Hans Rosing
Västanfjärd

Bo Bäckström kritiserade mitt försvar för kärnkraften i Vasabladet 22.10. Jag skrev ett svar som publicerades i Vbl 28.10. Rubriken på mitt svar var KÄRNKRAFTEN BEHÖVS TILLSVIDARE. Vbl:s debattredaktör gillade inte detta utan satte den missvisande rubriken KÄRNKRAFTEN SKALL AVVECKLAS.

Visserligen kommer kärnkraften i sin nuvarande form att avvecklas, men först mot slutet av detta århundrade. Däremot anser jag det vara troligt att andra former av kärnkraft kommer att ersätta de nuvarande. Jag tänker då närmast på kärnkraft genom fusion.

Här är artikeln som publicerades i Vbl

KÄRNKRAFTEN BEHÖVS TILLSVIDARE

Bo Bäckström menar i Vbl 22.10 att kärnkraften bör avvecklas. Han har alldeles rätt. Kärnkraft i dess nuvarande form bör avvecklas. Problemet är inte om utan när. I vårt kalla och mörka land behöver vi mycket energi för att överleva. EU har nyligen beslutat att vi måste minska utsläppen av koldioxid med 40%  under de kommande 16 åren. För Finlands del är detta möjligt därför att vi redan får ca ¼  av vår ström genom att klyva atomer i stället för att bränna olika ämnen. När Olkiluoto 3 blir färdig kommer andelen att stiga avsevärt. De nu planerade kärnverken kommer att höja andelen till över 50%.

Bo Bäckström menar att byggandet av kärnreaktorer orsakar stora mängder koldioxid. Han har alldeles rätt också i detta. Allt byggande producerar i själva verket koldioxid. Men det viktiga är att reaktorer i drift inte alls producerar växthusgaser. I dag har vi fyra reaktorer som ger basenergi dag och natt, vinter och sommar utan att bidra till den fruktade globala uppvärmningen. De två reaktorerna i Lovisa har varit i gång sedan slutet av 70-talet och kommer troligen att vara i bruk ännu minst 10 år. De har tryggt och utan skador på miljön producerat enorma mängder el. De nyare reaktorerna kommer att ge oss trygg tillgång till ström utan att påverka klimatet i många decennier framåt. När det i slutet av detta århundrade börjar bli dags att ta dem ur bruk kommer det säkert att finnas andra, bättre, ännu mer miljövänliga metoder att producera ström.

Det viktigaste i dagens läge är enligt experterna att få ner utsläppen av koldioxid, metan, kväveoxider etc.  Tyskland framhålls ofta som en förebild. Men då glömmer man att tyskarna för närvarande producerar enorma mängder av dessa gaser. Ca 20% av elen produceras med stenkol, men vad värre är, det smutsiga brunkolet står för 25%. Hos oss står stenkol för under 10% och torv för ca 5%.

Eftersom vi använder så litet kol finns här inga stora möjligheter till nedskärningar. Därför riktas blickarna nu alltmer mot trafiken. Genom att övergå från bensindrivna bilar till eldrivna och till biobränslen kan nedskärningar göras. Men då kommer behovet av trygg tillgång till el att öka. Såvitt jag förstår har vi ingen chans att klara EU:s utsläppskrav, att ta oss upp ur den djupa ekonomiska grop vi nu befinner oss i och att hålla fast vid något lags välfärd utan kärnkraft – tillsvidare.

Hans Rosing

Jag har läst och tänkt över alla möjliga och många omöjliga contra-argument. Kritikerna har sedan 1970-talet hävdat att avfallsproblemet inte är löst. Jag förstår helt enkelt inte vad de menar. Avfallet skall ju placeras ca 500 meter ner i berggrunden. En bättre lösning kan väl knappast finnas. Att bevara avfallet på markytan är definitivt ett mycket sämre alternativ. Därom tror jag alla är eniga.