söndag 27 januari 2013

KLIMATDEBATTEN ÄR LÅNGTIFRÅN ÖVER

Sedan jag skrev mitt svar till Mikael Pihlström (se blogg 13.1) har jag roat mig med att gå igenom en del äldre och nyare artiklar i ämnet, främst i Nature, för att se vad man trodde då och vad man tror nu. Man märker en klar trend. Före klimatmötet i Köpenhamn hösten 2009 publiceras massvis med böcker och artiklar som hävdade att hotet mot klimatet är mycket allvarligt. Uttryck som ”katastrof” och ”rädda världen” förekommer stup i kvarten. Men redan 2010 märker man en ödmjukare, mindre tvärsäker ton. I en ledare i Nature 1.7 2010 varnar tidningen för överdrifter och erkänner att mycket är osäkert. Man hävdar ändå att bevisen för global uppvärmning förblir starka.

I en lång ledare i Nature 12.4 2007 sägs tvärsäkert ”The debate is over”. Att debatten är över har senare upprepats många gånger varje år. Lars Sund hävdade det i Vbl i somras. Men redan ett år efter mötet i Köpenhamn, som inte alls levererade det som de troende krävde, finner vi i Nature 21.1 2010 en lång artikel som pekar på en rad brister i modellerna. I den medges att man inte alls kan förutsäga den regionala väderleken ens inom stora områden. Man kan t.ex. inte förutsäga om sommaren blir het och torr eller sval och fuktig, inte om vi får fler eller färre stormar. Inte heller kan man predicera avdunstning och regnmängder.

AEROSOLERNA
Med aerosoler menas mikroskopiska partiklar som finns i atmosfären. En del av dem har naturligt ursprung, t.ex. stoft som sveps upp av vinden, andra orsakas av människan främst sk ”black carbon” som bl.a. uppstår vid förbränning av olja och bensin, men också vid skogsbränder. Världens en miljard olika fordon åstadkommer enorma mängder aerosoler. Aerosolerna har länge varit ett välkänt hälsoproblem med tiotusentals offer årligen globalt sett, men nu börjar de tydligen också erkännas som ett klimathot. I IPCC:s tidigare rapporter fram till 2007 anses deras betydelse vara ringa. Vhe (växthuseffekten) ansågs till största delen orsakas av en enda gas, koldioxid. Därför ansåg man, vid denna tid, att vi måste satsa stora resurser på att minska utsläppen av denna gas. Men i artikeln 21.1 2010 medges att ”aerosols are a source of great uncertainty in climate science” (aerosolerna är en källa till stor osäkerhet).

Ett par år senare har aerosolerna lyfts upp på högre nivå. En sammanfattning och hänvisning till primärkällor finner man i Nature 19.1 2012. Där sägs bl.a. att kraftig minskning av främst sotpartiklar kunde reducera den globala uppvärmningen till hälften fram till 2050. Detta är sensationellt, men har knappt fått någon uppmärksamhet alls i medierna. Goda nyheter säljer inte inom denna bransch.
 Speciellt intressant är påståendet att uppvärmningen vid Nordpolen kunde reduceras med två tredjedelar under de kommande tre decennierna genom begränsning av aerosolerna.. Avsmältningen vid nordpolen var rekordhög senaste år. I allmänhet har man utgått ifrån att orsaken huvudsakligen är koldioxiden. Men nu är detta ifrågasatt, åtminstone av en del forskare. Aerosolerna kan vara huvudorsaken. Jag har ännu inte sett någon noggrann testning av denna hypotes. Debatten om aerosolerna är ännu vidöppen. Det blir spännande att följa med vart den leder.
Politiskt sett är det mycket enklare och billigare att minska utsläppen av sotpartiklar än av koldioxid. Koldioxiden försvinner mycket långsamt medan mängden partiklar genast minskar  när man installerar filter. Självklart är det bra att samtidigt minska utsläppen av koldioxid i den mån detta är möjligt till rimliga kostnader.

GÅR VI MOT EN KLIMATKATASTROF?

I mina artiklar om vhe har jag ofta kritiserat den klimathysteri som uppstod inom vida kretsar med början i slutet av 1990-talet. År 1998 anses fortfarande vara det varmaste som registrerats. Också 2003 och 2005 var mycket varma. Hysterin har försvagats men tycks fortfarande existera. Rolf Österblad menade i Vbl 16.1 att vhe är ”vårt allvarligaste problem”. Jag tar ett exempel ur högen. Två troende, Hoggan och Littlemore, gav 2010 ut en bok Climate-Cover-Up:The Crusade to Deny global Warming. De varnar för klimatskeptikerna, som enligt dem använder alla slags knep för att dölja sanningen. Om vi inte stoppar utsläppen kommer vi att ”end up like lemmings plunging over the cliff together.” Man undrar hur allvarligt denna liknelse är menad. Tror författarna faktiskt att mänskligheten går under om jordens temperatur stiger med 4-5 grader (som en del modeller förutspår)? Jag tvivlar på att våra efterkommande är så hjälplösa.

En av dem som med stor entusiasm hoppade på klimattåget var Al Gore, vicepresident i USA under Bill Clintons tid i Vita huset. Hans bok An Inconvinient Truth och filmen med samma namn fick enorm uppmärksamhet. I Vbl hyllade Rolf Österblad  Al Gore i en helsidesartikel. Det som jag finner anmärkningsvärt med Gore är den religiösa karaktären hos hans budskap. Han upplevde sig tydligen som något av en profet och messias för en bättre mer, moralisk livsstil. I och för sig är detta inte förvånande med tanke på att USA är ett land där allt är genomsyrat av religion. I ett reportage i Nature om Al Gore kallas de ungdomar Gore utbildade för ”missionaries”. En av de intervjuade medger att ”he had a near religious conversion”. Reportern menar att Gore har startat en nästan kultlik rörelse. (Då skall man komma ihåg att Nature hör till de troende. Tidskriften publicerar ingen kritik av teorin om vhe.)

Jag har ända sedan ungdomens dagar analyserat religiösa rörelser och konstaterat att samma psykologiska mekanismer också är i funktion inom många andra områden. Vilka mekanismer? Man har ett budskap. Man har en stark övertygelse. Man anser det viktigt att sprida budskapet. Inte för sin egen skull utan för att rädda sina medmänniskor undan någon typ av katastrof. Speciellt viktigt och värt att ge akt på är, enligt min analys, att dylika rörelser vill förhindra kritik av sitt budskap. Kritik försvagar budskapet och gör folk tveksamma. Inom religiösa sekter försöker man isolera anhängarna så mycket som möjligt. Kristendomen har ända fram till i dag försökt tysta kritikerna. Inom islam är kritik inte tillåten. Detsamma gäller för auktoritära politiska ideologier. I Sovjet var kritik av ideologin strängt förbjuden. I Kina gäller detta än i dag. Nordkorea skall vi inte ens tala om.

Men vhe är ju ingen religion. Den bör man väl få kritisera av hjärans lust? De som är övertygade har haft en dragning mot att försöka stoppa kritik. En av ledarna, amerikanen Stephen Schneider, blev känd (eller ökänd) för följande yttrande ”we have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements, and make little mention of any doubt we may have.” Att måla upp skrämmande scenarier, lägga fram förenklade dramatiska påståenden och låta bli att nämna tvivel, vad är detta annat än ren och skär propaganda. Detta inser de troende mycket väl. Men man anser att ändamålet helgar medlen. Man är ju ute för att rädda mänskligheten och då måste man ta till tung propaganda. Detta gör man för vår skulle, inte för sin egen. Det gäller ju att rädda världen.

Som man kan se på min blogg har jag ständigt stått upp för yttrandefriheten och för rätten till fri kritik. Det är demokratins första förutsättning. Det är också en förutsättning för objektiv forskning. Forskningen om vhe försvagas om man försöker tysta kritikerna. Att man själv är övertygad om att ens teori är sann och ens mål är rena och ädla räcker inte för att berättiga till propaganda.

ALARMISTER OCH FÖRSIKTIGA

Man kan dela upp de troende i alarmister och försiktiga. Alarmisterna hyser inga tvivel. För dem är det vetenskapligt bevisat att vi går mot undergången om inte en radikal ändring sker. En av dem är Jeremy Grantham, en inflytelserik finansman i USA. I en artikel i Nature 15.11 2012 skriver han att det är avgörande (crucial) att forskarna intar en mer realistisk, mer desperat hållning. Och han fortsätter: ”Be arrested if necessary. This is not only the crisis of your lives – it is also the crisis of our species existence. I implore you to be brave.” Så talar en övertygad alarmist.
Det är intressant att följa tidskriften Natures artiklar om vhe. Före 2009 är ledarna och de flesta klimatartiklarna alarmistiska. Vi får veta att uppvärmningen är ett vetenskapligt bevisat faktum, att drastiska åtgärder är nödvändiga, att tiden är knapp, att detta är sista chansen att rädda klimatet o. dyl. Men efter den fräna debatten 2009, som bl.a. visade på många brister i IPPC:s rapport av år 2007, ändrades tonen och blev mer försiktig. Sedan dess har det ingått många artiklar som ger en mer kritisk bild. (Se nedan)

Alla troende är inte alarmister.Robert Pielke är professor i ”environmental studies” i Colorado, USA. I boken The Climate Fix: What Scientists and Politicians Won´t Tell You About global Warming kritiserar han alarmisterna och dem som enbart fokuserar på nedskärning av koldioxiden. Han efterlyser en ärligare debatt som tar hänsyn till politiska realiteter. I stället för att enbart satsa på minskade utsläpp av koldioxid borde man mera gå in på att undersöka hur man kan anpassa sig till ett varmare klimat om och när detta blir aktuellt. Han betonar att extrem väderlek också har andra orsaker än ökande mängder koldioxid. Bl.a. jord- och skogsbruk.
I mina artiklar om miljön och klimatet har jag ofta betonat att människan påverkat klimatet i tusentals år, främst genom att hugga ner skogen, odla upp jorden, förvandla skog till betesmark som sedan eroderar till steril öken. Den extrema väderlek som man i dag vanligen skyller på vhe kan likaväl, åtminstone till stor del, orsakas av att människan omformat landskapet. Det finns massor av undersökningar om detta. En grupp experter förkunnade för två år sedan att jord- och skogsbruk är den verksamhet som står för de största utsläppen av växthusgaser (koldioxid, metan, kväveoxid). De står för drygt 30%. Enligt dessa forskare är industrin (19%)  och energiproduktionen (25) alltså inte de största bovarna. Speciellt utpekades avskogningen (deforestation), risodling och boskapsskötsel (husbandry). Nature 17.11 2011.  

VAR ÄR BEVISEN?

Enligt de troende är bevisen för antropogen uppvärmning tydliga och klara. Men vilka är de då? Varför läggs de inte fram på ett för allmänheten begripligt sätt? Själv har jag sökt få reda på bevisen i flera år utan att lyckas. Kanske de hålls hemliga?

Att koldioxiden i atmosfären ökar är alla eniga om. Vi förbränner enorma mängder olja, stenkol och naturgas varje år. Vid förbränningen alstras koldioxid som försvinner ut i luften. Men all gas blir inte kvar i luften. En del tas upp av växterna. Genom att plantera mera skog kan man få bort en del koldioxid ur luften. En del tas upp i haven, men de kan inte ta upp hur mycket som helst. Dessutom blir de surare vilket inte är bra för livet i havet. Det mesta blir kvar i luften i tiotals, kanske hundratals år. Mängden räknas i vikt eller i parts per million, p.p.m. I vikt släpper vi för närvarande ut ca 34 miljarder ton årligen. P.p.m. är ca 430. Det betyder (om jag förstått rätt) att av en miljon liter luft är 430 liter koldioxid.
Det bör också nämnas att det tekniskt sett är möjligt att minska mängden koldioxid genom att ta upp den ur luften och genom enkla kemiska processer omvandla den till andra ämnen. Det är också tekniskt möjligt att avlägsna koldioxiden från rökgaserna i stora fabriker. Det är bara en fråga om pengar och politiska beslut.

 Koldioxiden i sig är inget problem. Jordens atmosfär har många gånger tidigare innehållit betydligt mer koldioxid än i dag. Problemet är att den anses värma upp atmosfären. Och här kommer vi in på osäker mark. Det finns en mängd olika teorier och antaganden om de mekanismer som är i verksamhet. Därför konstruerar forskarna enormt komplicerade matematiska modeller där de försöker beakta hundratals olika variabler. Genom att mata in uppmätta utgångsvärden, samt rimliga antaganden, och sedan köra modellen för att simulera läget vid en viss tidpunkt, t.ex. år 2030, 2050 och 2100 får man olika scenarier. Ett viktigt antagande gäller hur mycket mängden koldioxid i atmosfären växer. Självklart är exakta förutsägelser totalt omöjliga därför att det finns så mycket osäkerhet i allt i modellen. Därför får man ett intervall inom vilket temperaturen med en viss sannolikhet ligger.

Hur har då dessa scenarier hittills stämt med observerade värden. Enligt det första scenariet som IPPC:s modell från 1990 malade fram kommer temperaturen att öka med mellan 0.7 och 1.5 grader under 40-årsperioden från 1990 till 2030. Hur väl stämmer detta med verkligt uppmätta värden hittills? I en ledare i Nature 13.12 2012 sägs att scenariet stämmer bra ”it is bang on”. Inga mätvärden anges dock. Märk att vi borde ha en uppvärmning på ca 0.2 grader per decennium. Destovärre ger olika auktoriteter litet olika värden. År 1990 angavs allmänt att jorden blivit 0.7 grader varmare sedan slutet av 1800-talet. Det har gått drygt två decennier sedan 1990. Jorden borde ha blivit drygt 1,1 grad varmare jämfört med slutet av 1800-talet. Men den vanliga siffran är (såvitt jag vet) 0.8 grader för i dag. Och det stämmer ju inte alls.

Kritikerna har redan i flera år hävdat att uppvärmningen avstannat, att man inte kan se någon tydlig ökning sedan 1997. En del försiktiga troende medger att ingen klar tendens kan utläsas under denna tid. Andra troende hävdar att man kan se en uppvärmning om än långsammare. I en lång artikel i Nature 21.1 2010 räknat författaren upp en lång rad svagheter och brister i modellerna. Han nämner också påståendet att uppvärmningen upphört ”stopped ten years ago”. Något motbevis är dettta dock inte, förklarar han, därför att naturliga variationer kan få temperaturen att öka eller minska för kortare eller längre perioder.

Lustigt nog är detta exakt samma typ av argument som skeptikerna använt för att förklara den uppvärmning man kunnat notera under senare delen av 1900-talet. Samma argument kan alltså användas både för att stöda vhe och för att kritisera den. Vad kan vi lära härav? Jo, att detta argument saknar bevisvärde.

Fram till 2030 bör vi, enligt de troende, få en ökning på minst 0.7 grader, dvs  minst 1.4 grader i förhållande till 1800-talet. Detta innbär en ganska brant stigning under de 17 år som är kvar. Om ökningen totalt sett ligger runt t.ex. 1 grad 2030 så kan man inte dra någon annan slutsats än att vhe är falsifierad – klart och tydligt. Om vi däremot har ett värde på minst 1.5 så är den starkt bekräftad. Mina yngre läsaren kommer att få veta svaret. Själv kommer jag högst troligt att vara död då.

I Nature 26.1 2012 kan vi läsa att klimatsystemet kan vara mindre känsligt för uppvärmning genom växthusgaser än man hittills trott. (s. 413)  En ny modell utvecklad i Kanada förutspår att temperaturen kommer att öka betydligt mindre än tidigare modeller förutsagt. Den kanadensiska modellen ger en uppvärmning på 1.3 – 1.8 grader om mängden koldioxid i atmosfären fördubblas. Detta är mycket mindre än i tidigare modeller. Fram till år 2100 förutspår modellen en uppvärmning inom intervallet 1.2 – 4.3 grader. Betydligt lägre än tidigare. Det skall bli intressant att se vad nya modeller skall predicera.

En av de ledande organisationerna som mäter jordens temperatur finns i England och kallas kort och gott Met Office. Det har väckt uppmärksamhet bland skeptikerna att Met Office i slutet av senaste år gav en rapport som kan tolkas som att ingen uppvärmning skett under de senaste 16 åren. Vidare har man inte förutspått någon tydlig ökning under de kommande fem åren. Jag har väntat att få läsa någon kommentar till detta resultat i Nature men hittills utan resultat. Men det kommer väl.

HAR EXTREM VÄDERLEK ÖKAT?

Lekmän, dvs de troende alarmister, som inte är utbildade experter brukar peka på extrem väderlek som bevis för vhe. Det finns destovärre, ur metodologisk synvinkel, många problem med en sådan argumentering. Störtregn, orkaner, långa torrperioder, extrem köld osv är en del av helt normala, naturliga klimatfenomen. De har alltid funnits. Hur kan man då bevisa att de under de senaste åren orsakats av vhe? Nåja, ingen är så dum att den påstår att orkaner etc var naturliga för t.ex. 50 år sedan men orsakas av människan i dag. Det de troende påstår är att a) extrem väderlek blivit litet vanligare och b) att den blivit något mera extrem.

I artiklar i Nature före 2010 hävdas att modellerna visar att sannolikheten för att vhe orsakar extremare väderlek är mycket hög. Det påstås t.ex. att de torra områdena breder ut sig. Men i en färsk artikel 15.11 2012 refereras en undersökning som inte funnit några bevis för detta. En forskargrupp har undersökt trenderna under de senaste 60 åren utan att finna att de torra områdena skulle ha ökat. Detta står, enligt artikeln, uppenbart i strid med tidigare resultat. Detta kommer att ingå i nästa IPPC-rapport som kommer nästa år.

Tidigare undersökningar har kommit fram till att antalet orkaner och tornados har ökat och att de blivit kraftigare. Detta får inget stöd i de senaste undersökningarna. Om detta kan man läsa t.ex. i National Geographic september 2012. Experterna tycks ha mycket svårt att komma överens när det gäller oväder. Kunskaperna om hur orkaner och tornados uppstår tycks vara alltför vaga för att man skall kunna göra bestämda förutsägelser. När det gäller tornados har man inte kunnat påvisa någon klar ökning under de senaste 50 åren.

Modellerna förutsäger inte enbart att de torra områdena kommer att öka. De förutsäger också motsatsen: vhe kommer att medföra mera nederbörd och följaktligen mera och värre översvämningar. Modellerna förutspår alltså både torka och nederbörd. Knappast särskilt upplysande.

VAD BEVISAR AVSMÄLTNINGEN?

Det ena beviset efter det andra blir tvivelaktigt när man noggrannt och kritiskt granskar det i ljuset av den senaste forskningen. Men det finns ett bevis kvar, ett bevis som ständigt betonats av de troende ända fram till i dag. Jordens glaciärer smälter i allt snabbare takt. Det som fått mest uppmärksamhet senaste år är avsmältningen av nordpolens väldiga istäcke. Under sensommaren krympte istäcket till sin minsta areal någonsin sedan man börjat mäta. Då var isens yta 3,5 miljoner kvadratkilometer. På Grönland finns ett flera kilometer tjockt istäcke, de sista resterna av den senaste istiden. (Så såg det ut i vårt land för drygt 10 000 år sedan. Då blev det global uppvärmning utan människans hjälp.) Avsmältningen på Grönland har länge varit föremål för speciellt stort intresse.

Avsmältningen i jordens hundratusentals glaciärer är svår att mäta. Enbart i Himalaya finns det över 40 000 glaciärer. I IPCC:s rapport från 2007 påstods att avsmältningen i Himalaya var så stor att de flesta glaciärerna kan vara borta redan om ca 20 år. Det visade sig att detta endast var lösa spekulationer.

Att Nordpolens istäcke minskat kan påvisas med satellitmärningar. Men är detta verkligen ett bevis för vhe? I själva verket kan det finns andra förklaringar. Avsmältningen kan vara en följd av samverkan mellan t.ex. en viss uppvärmning orsakad av koldioxid, en uppvärmning orsakad av sotpartiklar, ändrade havsströmmar, och ändrade vindförhållanden. Alla dessa förklaringar har lagts fram i olika undersökningar. (Se t.ex. Nature 13.9 2012)

Experterna erkänner att modellerna inte har förutspått den snabba minskningen av Nordpolens isar. Den har varit en överraskning för klimatologerna. Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Samma slutsats som jag tidigare betonat. Klimatmodellerna har stora brister. Att blint lita på dem är oklokt.

AVSLUTNING

I denna artikel har jag så objektivt som möjligt försökt analysera klimatdebatten utgående från artiklar i Nature. Jag har inte alls tagit ställning när det gäller de ideologiska, etiska och politiska och ekonomiska frågor som en eventuell klimatförändring aktualiserar. Min allmänna slutsats är att det inte finns någon grund för ”klimatpanik”. Vidare är det klart att det finns en stor osäkerhet om det mesta. Detta är ett extremt svårt forskningsområde. Det är svårt att avgöra vad som är naturligt och vad som är antropogent. Det är svårt att avgöra vad som orsakas av koldioxid och vad som orsakas av andra antropogena åtgärder. Det är omöjligt att bedöma vilka områden som kommer att påverkas mest och av vilka faktorer. De scenarier som modellerna målar upp av klimatet 2030, 2050 och 2100 är närmast bara spekulationer.

Vi har över 20 års erfarenhet av klimatmodeller. Det har visat sig att de är av begränsat värde. De kan t.o.m. vara mer till skada än nytta. De får oss att satsa miljarder på att undvika möjliga framtida hot i stället för att satsa på de problem som är välbekanta här och nu och inom de närmaste 5-10 åren.

Detta är, hoppas jag, det sista jag skriver om klimatfrågan på en lång tid. Jag tror att jag sagt det mesta gällande frågan om huruvida antropogen uppvärmning är bevisad eller inte.

Inga kommentarer: