söndag 27 januari 2013

BILDEN AV KLIMATET ÄNDRAS HELA TIDENArtikeln nedan sände jag som debattinlägg till Vasabladet 20.1. Den har inte publicerats i Vbl, troligen för att den är alltför lång. I stället publicerar jag den på min blogg. Jag tycker den har ett viktigt budskap. För övrigt läste jag just i dag en artikel i Turun Sanomat om att en stor mängd länder planerar att använda mera (inte mindre!) fossila bränslen. Ingen nyhet visserligen, samma sak har rapporterats i medierna tidigare, men något som vi bör känna till när vi fattar våra egna beslut.

Mängden koldioxid kommer fortsättningsvis att öka. Vad händer nu med klimatet? Somliga oroar sig säkert. För egen del tycker jag att det är spännande. Bättre än någon actionfilm. 
 

Vem skall Vasabladets läsare lita på? På Rolf Österblad, som i många artiklar, senast 16.1, hävdat att antropogen (av människan orsakad) uppvärmning är ett sedan länge bevisat faktum, eller på mig som hävdat, senast i Vbl 13 och 15 januari, att debatten fortfarande pågår och att slutsatserna är osäkra? Självklart skall läsaren inte lita på någon av oss. Hen skall lita till sitt eget omdöme. Det som vi aktiva skribenter kan bidra med är att att belysa frågan från så många vinklar som möjligt.

För Österblad, som i många år skrivit utmärkt populärvetenskap i Vbl, är den av människan orsakade uppvärmningen vårt, som han skriver, ”allvarligaste problem”. Detta har upprepats otaliga gånger av otaliga experter. (Litet får man väl överdriva?) Själv håller jag, som framgått i flera artiklar i Vbl, inte med om detta. Jag skulle personligen utpeka folkökningen (vi är snart åtta miljarder), fattigdomen, som nu drabbar också Europa, den ekonomiska krisen och ekonomiska missförhållanden, ungdomsarbetslösheten, pandemier, korruption och mycket annat som större problem. Framför allt är uppvärmningen inte ett problem för oss frysande finländare.

Varför är jag inte lika övertygad som Österblad?

 DEBATTEN VILL INTE DÖ
 Redan 1989 var en stor majoritet av experter är eniga om att människan värmer upp jorden genom sina ständigt ökande utsläpp av koldioxid. I IPCC:s tungt vägande rapport från 2007 sägs att människan med 90% sannolikhet orsakar uppvärmningen. Då hävdade många att saken är klar, debatten är över. Detta har sedan upprepats varje år.

 Tydligen vill debatten ändå inte dö. Den rör, till de troendes frustration, ändå på sig. Och ännu värre. Allmänheten började redan 2010, enligt många gallupar, förlora intresset. Reaktionen bland vanligt folk har alltmer blivit ”uppvärmning, so what?” Folket flyger mera, kör mera bil, använder mer energi och vad värre är, nya kraftverk som drivs med fossila bränslen (främst stenkol och naturgas) ökar i snabb takt. Några länder avvecklar kärnkraften men ingen avvecklar fossila bränslen. I Europa, som skulle vara bäst i klassen, ökar i själva verket utsläppen av koldioxid medan de t.ex. i USA, som förr utpekades som den stora skurken, minskar.

Enligt de troende kommer våra efterkommande att bli grymt bestraffade för våra synder. Det finns en uppsjö av böcker på engelska, främst från början av detta sekel, som utmålar de fruktansvärda klimatkatastrofer som kommer att drabba människorna om sådär 50 år eller mer.  I en undersökning från 2007 sägs t.ex. att upp till 200 miljoner afrikaner kommer att tvingas flytta p.g.a. torka fram till år 2020. (Vi är snart där). Uttryck som ”katastrof”, ”rädda klimatet”, ”rädda jorden”, ”sista chansen” är vanliga i boktitlarna. Amerikanen James Hansen, mest inflytelserik av alla klimatologer, gav 2009 ut en bok med en lång titel där uttrycket ”the Coming Climate Catastrophe and our last Chance to Save Humanity” ingår. (Den kommande klimatkatastrofen och vår sista chans att rädda mänskligheten).

VETENSKAPSMÄN GÖR MISSTAG
Österblad hänvisar vanligen till någon känd och inflytelserik institution eller grupp som genom omfattande forskning kommit fram till att antropogen uppvärmning är ett faktum. I Vbl 18.1 t.ex. hänvisar han till en stor grupp experter i USA som är eniga om att bevismaterialet är otvetydigt. Saken är alltså biff. Eller kan experter ha fel?

Jag har själv sysslat mycket med forskning under snart 40 år. För mig är det en trivial sanning att vetenskapsmän ibland har alldeles fel. I min egen forskning har jag ofta sökt (och funnit) fel och brister i kollegernas publikationer. (Vilket förargat en del). I min senaste (och troligen sista) vetenskapliga publikation hävdar jag att den berömda filosofen Karl Popper har fel i sin lösning av det s.k. induktionsproblemet. Mer än de flesta är jag medveten om hur svårt det är att finna sanningen genom forskning och hur lätt man låter sig styras av värderingar, prestige och ideal, för att inte säga ekonomi. Ofta är alla experter eniga vid en viss tidpunkt, men vid en senare tidpunkt är de lika eniga om att deras förra teori var felaktig. Mycket av det jag fick lära mig under mina studier på 1960-talet betraktas i dag som felaktigt.

Men så kan det väl ändå inte vara med klimatforskningen? Inom det området är ju slutsatserna säkra, bevisade bortom alla tvivel. Tänk på alla stormar, alla översvämningar, smältande isar, djur som flyttar, värmerekord i Australien, köldrekord i Sibirien. Lars Sund (Vbl 18.1) menar att sådant är klara bevis. Tyvärr saknar väderfenomen vetenskapligt bevisvärde så länge de inte kan prediceras.  Man kan alltid finna bekräftelser på en teori om man söker sådana. Sådant bevismaterial kallas anekdotiskt. Det enda säkra sättet att testa är att göra prediktioner. Annars sysslar man bara med tolkning i skenet av en viss utgångspunkt (paradigm).

AEROSOLER
Alla är eniga om att ökande mängd koldioxid, enligt fysikens lagar, medför en viss uppvärmning. Men hur mycket?  Hur skiljer man mellan naturlig uppvärmning och antropogen? För att alls få en påtaglig antropogen effekt måste vi bortse från den naturliga. Frågar man efter siffror får man olika svar. Ett vanligt svar är en uppvärmning med omkring 0.8 grader sedan slutet av 1800-talet. Modellerna ger en uppvärmning med 0.2 grader per decennium för närvarande. Det betyder 0.4 grader från 2000 till 2020. Detta stämmer inte med mätningarna. hittills. Enligt IPCC år 2007 var koldioxiden den klart viktigaste orsaken. I rapporten avfärdas s.k. aerosoler som oviktiga. Men vid samma tid började flera forskare närmare studera dessa, och främst sotpartiklar ”black carbon”. En av dessa var faktiskt James Hanson. Nu, endast sex år efter senaste IPCC-rapport, tycks många experter ha ändrat åsikt om de enorma mängder små partiklar vi släpper ut. Tag t.ex. avsmältningen av glaciärer och istäcket på Nordpolen. Det är mycket svårt att bedöma partiklarnas verkan men uppskattningar på mellan 10% och upp till 50% kan man finna i de vetenskapliga rapporterna. En del undersökningar visar att uppvärmningen kunde fördröjas med tiotals år om vi avsevärt minskade utsläppen av aerosoler!

METAN
Det har länge varit klart att metan är en växthusgas. Så länge forskarna koncentrerade sig på koldioxiden fick metan dock föga uppmärksamhet. Men under de senaste åren har den alltmer lyfts upp på agendan som en viktig orsak till uppvärmningen. Jordbruket och boskapsskötseln är de största bovarna, speciellt jordbruket i fattiga länder där hundratals miljoner lever på ett litet jordbruk. Många experter menar nu att det är viktigare att åtgärda utsläppen av metan och sot än koldioxid..

Vilka slutsatser kan vi dra? Koldioxidens roll har överdrivits. Aerosoler, metan, ozon och andra gaser kan ha en större roll än man tidigare trott.. Om utsläppen av dem kunde minskas kunde uppvärmningen bromsas snabbt, kanske t.o.m. stoppas.

Hur snabb är då uppvärmningen? Inte ens på den frågan får man något entydigt svar. Enligt skeptikerna har temperaturen i själva verket inte ökat sedan 1998. Experterna medger att någon klar ökning inte kan urskiljas under denna korta period, men håller fast vid att temperaturen kommer att öka kraftigt fram till år 2050 om vi inte skär ner på utsläppen av koldioxid. Met Office i England förutspår dock nu att vi inte kommer att få se någon tydlig ökning under de kommande fem åren. Men sedan? Säkert är att mängden koldioxid i atmosfären ökar för varje år. Hur det går med temperaturen får vi se. Skeptikerna säger att ökningen har upphört, de troende att vi kan vänta en kraftig ökning med minst 0.2 grader per decennium.

Nästa år skall IPCC släppa sin femte rapport. Det blir intressant att se vad den innehåller. Självklart hävdar experterna att uppvärmningen fortsättningsvis är ett faktum. Något annat är knappast möjligt. Att medge misstag vore att förlora ansiktet. Men jag väntar att koldioxidens roll kommer att trappas ner och att aerosoler och metan får en mycket större roll. Jag väntar också att kurvorna kommer att korrigeras nedåt en aning, men spridningen kommer fortsättningsvis att vara mycket stor. Den hysteri som åtföljde den förra rapporten kommer vi inte att se mycket av.

I Vbl 16.1 får vi veta att vi kan äta våra växthustomater och gurkor med gott samvete. Odlingen producerar inga stora mängder koldioxid. I själva verket saknar de österbottniska växthusen helt betydelse i sammahanget. Några ton gas hit eller dit spelar ingen roll när världens totala utsläpp närmar sig otroliga 40 miljarder ton.

Hans Rosing
Pensionerad lektor i vetenskapsteori

Inga kommentarer: